جمعه, 17 ارديبهشت 1400

 اطلاعيه مهم

  1. كليه دانشجويان موظفند پيش نياز دروس خود را رعايت نمايند و در صورت انتخاب واحد بدون رعايت پيش نياز ، دروس انتخابي حذف خواهد شد .
  2. حداكثر واحد انتخابي هر ترم 20 واحد (درصورت عدم مشروطي در نيمسال قبل)
  3. حداقل واحد انتخابي در مقاطع كارداني و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته 12 واحد ميباشد و حداكثر واحد انتخابي دانشجويان مشروط (با معدل ترم زير 12)  14 واحد مي باشد.
  4. دانشجو فقط در دو حالت زير مجاز است دروس پيش نياز و وابسته را باهم اخذ نمايد: در ترم هاي قبل درس يا دروس پيش نياز را انتخاب كرده اما سرانجام آنها را حذف كرده باشد (يعني غيبت موجه در امتحان پايان ترم درس يا دروس پيش نياز )
  5. اخذ كار آموزي بعد از 50 واحد امكان پذير مي باشد ودانشجوي كار آموزي فقط مجاز به انتخاب 14 واحد درسي مي باشد (به استثناء دانشجويان ترم آخر يا داراي معدل بالاي 17) .
  6. رعايت برنامه تحصيلي بر اساس چارت برعهده دانشجو بوده و عواقب عدم رعايت آن با دانشجو مي باشد .
  7. گذراندن دروس جبراني بر اساس چارت پيشنهادي در زمان مقرر به عهده دانشجو مي باشد.
  8. گذراندن درس آشنايي با قران و وصاياي امام ودانش خانواده علاوه بر دروس عمومي الزامي است.ضمنا دانشجويان كارشناسي ناپيوسته در صورت گذراندن اين دروس در دوره قبلي، نيازي به گذراندن مجدد آن ندارند